Povinné komponenty a funkcionalita webových sídiel obcí a miest

search

Táto informácie bola spracovaná v súlade s §16 o komponentoch a funkcionalite webového sídla z výnosu MF zo 4. marca 2014 o štandardoch pre ISVS konsolidovaný s novelou č 276/2014 Z. z. a s novelou č. 137/2015 Z. z

Štandardom pre komponenty a funkcionality webových sídiel je

  • poskytnutie Really Simple Syndication (RSS) kanála, ak je obsah webového sídla aktualizovaný častejšie ako jeden krát za týždeň,
  • poskytnutie vyhľadávania kľúčových výrazov, ak webové sídlo obsahuje kumulatívne viac ako 100 publikovaných informačných webových stránok,
  • optimalizácia webových stránok, ktoré obsahujú elektronické služby verejnej správy alebo povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov(napríklad § 5 až 5b a §14 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.),pre aktuálne podporované verzie webových prehliadačovs podielom zastúpenia na trhu v Slovenskej republike viac ako 5% (ďalej len „podporovaná verzia webového prehliadača”), a to
    • používaním iba takých programovacích prvkov v kóde webových stránok, ktoré sú korektne interpretované vo všetkých podporovaných verziách webových prehliadačov alebo
    • aktívnym rozoznávaním typu prehliadača webovými stránkami, pomocou ktorého sú tieto webové stránky zobrazované, a na základe toho upravovaním ich vzhľadu a správania sa s cieľom dosiahnuť rovnakú použiteľnosť vo všetkých podporovaných verziách webových prehliadačov.