Povinné a odporúčané informácie na stránke obce a mesta

informacie

Táto informácie bola spracovaná z propozícii súťaže Zlatý erba podľa §15 o obsahu webového sídla z výnosu MF zo 4. marca 2014 o štandardoch pre ISVS konsolidovaný s novelou č 276/2014 Z. z. a s novelou č. 137/2015 Z. z

Ak nemáte úplnú predstavu, čo všetko by ste mali na webovej stránke Vašej obce alebo mesta publikovať, prinášame Vám malý ťahák ;)

 • Povinné informácie
  • Spôsob zriadenia samosprávy, jej právomoci (kompetencie) a popis organizačnej štruktúry,
  • Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie prostredníctvom zákona č. 211/2000 Z. z., informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iný typ podania,
  • Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku podľa zákona č. 211/2000 Z. z. a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia samosprávy podľa Občianskeho súdneho poriadku, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
  • Postup, ktorý musí samospráva dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
  • Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých samospráva koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k samospráve,
  • Sadzobník správnych poplatkov, ktoré samospráva vyberá za správne úkony,
  • Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií,
  • Termíny zasadnutí zastupiteľstva,
  • Termíny zasadnutí komisií zastupiteľstva,
  • Zverejnenie návrhu programu rokovania pred zasadnutím zastupiteľstva,
  • Zápisnice z verejných schôdzí zastupiteľstva,
  • Texty predložených návrhov všeobecne záväzných nariadení (VZN) pred zasadnutím zastupiteľstva,
  • Texty schválených VZN po ich schválení zastupiteľstvom,
  • Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva,
  • Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia komisií,
  • Menné výpisy o hlasovaní poslancov na verejných zasadnutiach zastupiteľstva,
  • Informácie o prevodoch majetku samosprávy tretím osobám (označenie veci, dátum prevodu, právny titul, identifikácia nadobúdateľa),
  • Informácie o životnom prostredí povinne šírené podľa § 7 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí,
  • Informácie o konaniach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti (napr. konania o výrube drevín) podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
  • Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z. z,
  • uvedenie vyhlásenia o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla alebo jeho časti podľa štandardov prístupnosti; nesplnenie konkrétnych bodov alebo pravidiel sa jednoznačne uvedie vo vyhlásení,
  • identifikácia správcu obsahu a technického prevádzkovateľa,
  • zverejnenie kontaktných informácií správcu obsahu a technického prevádzkovateľa dostupných zo všetkých stránok webového sídla, najmenej však dostupných alebo priamo uvedených na úvodnej webovej stránke,
  • uvedenie informácií, týkajúcich sa kompetencií a poskytovaných služieb správcu obsahu, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov, a to na jednej webovej stránke webového sídla,
  • zverejnenie úradných hodín správcu obsahu, ak poskytuje služby verejnosti na vyhradených pracoviskách,
  • poskytnutie obsahu webového sídla v anglickom jazyku, a to najmenej v rozsahu informácií:
   • identifikácia správcu obsahu a technického prevádzkovateľa,
   • zverejnenie kontaktných informácií správcu obsahu a technického prevádzkovateľa dostupných zo všetkých stránok webového sídla, najmenej však dostupných alebo priamo uvedených na úvodnej webovej stránke,
   • uvedenie informácií, týkajúcich sa kompetencií a poskytovaných služieb správcu obsahu, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov, a to na jednej webovej stránke webového sídla,
   • zverejnenie úradných hodín správcu obsahu, ak poskytuje služby verejnosti na vyhradených pracoviskách,
   • jednoznačne popísaný zmysel a účel webového sídla, aby bolo zrejmé ktorej organizácii alebo inštitúcii webové sídlo patrí.
  • nekombinovanie anglického obsahu a slovenského obsahu v anglickej verzii webového sídla, a to vrátane navigačných odkazov,
  • zverejnenie najmenej jedného verejného kľúča pre chránený prenos elektronických poštových správ, ak povinná osoba takýto prenos poskytuje; verejný kľúč pre chránený prenos elektronických poštových správ sa zverejňuje spolu s kontaktnými informáciami správcu obsahu,
  • zverejnenie kontaktnej informácie, na ktorej je možné získať kontrolný reťazec znakov pre overenie pravosti certifikátov a verejných kľúčov používaných povinnou osobou pre elektronické služby verejnej správy a elektronické poštové správy,
  • uvedenie dátumu vytvorenia webovej stránky a dátumu jej poslednej aktualizácie na webovej stránke, ktorá obsahuje otvorené údaje podľa § 52 alebo povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov. (Napríklad § 5 až 5b a §14 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.)
  • Mapa webu,
  • Označenie pozície zobrazenej stránky v hierarchii webu,
  • Vyhľadávacie nástroje, ak webové sídlo obsahuje kumulatívne viac ako 100 publikovaných informačných webových stránok
  • Tlačová verzia stránok,
  • RSS kanál,
  • Tlačová verzia stránok,
 • Odporúčané informácie, služby
  • Kontakty na poslancov zastupiteľstiev,
  • Informácie o poslancoch (fotografia, životopis, oblasť práce, politická príslušnosť...),
  • Materiály poslancov k verejným rokovaniam zastupiteľstiev,
  • Majetkové priznania verejných funkcionárov podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
  • Zvukový, obrazový záznam schôdzí zastupiteľstiev,
  • Vyhlásenia a vyhodnotenia verejných súťaží a výberových konaní,
  • Predaj a prenájom majetku mesta (katastrálne mapy, fotografie objektov...),
  • Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, územný plán, investičné ponuky pre zahraničných investorov, ďalšie rozvojové dokumenty,
  • Informácie o ochrane osobných údajov (GDPR),
  • Užitočné odkazy na verejnoprospešné projekty alebo združenia (Zodpovedne.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk, Ziss.sk...),
 • Informácie v oblasti cestovného ruchu
  • Fakty o VÚC, meste, mestskej časti alebo obci,
  • História, pamiatky,
  • Elektronická verzia regionálneho spravodajstva,
  • Kalendár kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
  • Ubytovacie a stravovacie kapacity,
  • Adresár firiem a inštitúcií,
  • Geografické mapové služby,
  • Dopravné informácie,
  • Fotogalérie, panoramatické fotografie, elektronické pohľadnice,
  • Webové kamery, videogalérie,
  • Cudzojazyčné informácie,