Ako správne zverejňovať zmluvy na stránke obce alebo mesta

zmluvy

Táto informácie bola spracovaná článku Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z.a podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV NA WEBOVEJ STRÁNKE OBCE ALEBO MESTA

Povinné osoby, medzi ktoré patria obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku. Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami.Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné.

Zmluvy musia byť zverejnené v znení, v ktorom boli skutočne uzatvorené, a preto je vhodné, aby bol tento súlad pred zverejnením skontrolovaný. Zdôrazňujeme, že je dôležité, aby obce a mestá pamätali na to, že nie všetky zmluvy bude možné zverejniť v úplnom znení.  Ešte pred zverejnením musia obce alebo mestá zabezpečiť nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa zákona o slobode informácií nesprístupňuje (t.j. zabezpečiť tzv. anonymizáciu).

Ide teda o časti zmluvy, ktoré

 • obsahujú informácie tvoriace utajovanú skutočnosť podľa osobitného zákona
 • alebo sú predmetom bankového, daňového alebo obchodného tajomstva.

Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené apodnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje(§ 17 Obchodného zákonníka). Avšak platí, že porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Zverejňovať preto možno cenu, zmluvné sankcie (pokuty spojené s odstúpením od zmluvy, dojednané pre prípad neplnenia zmluvných povinností, úroky z omeškania a pod.), predmet plnenia (tovary a služby), čísla faktúr a iných podobných dokladov, parcelné číslo, súpisné číslo, názov katastrálneho územia, evidenčné čísla vozidiel, údaje o mieste a čase plnenia, miesto a dátum podpísania zmluvy, meno, priezvisko zmluvných strán (zástupcov), spisové čísla (ak sú súčasťou zmluvy).

Nemusia sa zverejniť časti povinne zverejňovanej zmluvy, ktorými sú technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory. Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sa nemusia zverejniť, ak časť obsahu povinne zverejňovanej zmluvy je určená odkazom na ne a zároveň totožné ustanovenia všeobecných obchodných podmienok boli zverejnené tou istou povinnou osobou spolu s inou povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá už nadobudla účinnosť; pri takto povinne zverejňovanej zmluve sa uvedie v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“) alebo na webovom sídle odkaz na inú povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá už nadobudla účinnosť.

Čo v prípade, ak zmluva nebude zverejnená?

Základ je, žeak zmluva nebude zverejnená, nenadobudne účinnosť. Avšakak nebude zverejnená do troch mesiacov od uzatvorenia, platí, žek uzatvoreniu zmluvy nedošlo. Zmluvní partneri samosprávy však môžu konať tiež, ak zverejnenie zmluvy povinnou osobou mešká. Ak nie je povinnou osobou zmluva zverejnená do siedmich dní odo dňa uzatvorenia, môže podať aj druhá zmluvná strana, napríklad dodávateľ nejakej služby pre obec, návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.

Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti

 

Medzi zmluvy, ktoré sanezverejňujúpatrí:
 • služobná zmluva,
 • pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru;7c) povinne zverejňovanou zmluvou však je kolektívna zmluva,
 • zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich sprostredkovania,
 • zmluva týkajúca sa cenných papierov alebo iných finančných nástrojov,
 • zmluva uzavieraná v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,
 • zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody,
 • zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí,
 • zmluva uzavieraná v pôsobnosti Štátnej pokladnice týkajúca sa finančných a platobných služieb,
 • zmluva týkajúca sa obchodov zabezpečujúcich likviditu štátu a zmluva o zabezpečení poskytovania platobných služieb,
 • zmluva o pôžičke podľa osobitného predpisu,
 • zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie hospodárskej mobilizácie,
 • zmluva, ktorej účelom je realizácia aktívnych opatrení na trhu práce alebo podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa osobitného zákona a ktorá sa uzatvára so zamestnancom, uchádzačom o zamestnanie alebo so záujemcom o zamestnanie,
 • zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorá sa uzatvára s prijímateľom sociálnej služby,
 • zmluva týkajúca sa vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzavieraná s fyzickou osobou podľa osobitného predpisu7ce) okrem zmluvy uzavieranej s fyzickou osobou, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,
 • zmluva týkajúca sa prevozu alebo uskladnenia vojenského materiálu, zbraní alebo streliva uzavieraná v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, akciových spoločností v jeho zakladateľskej pôsobnosti a rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
 • zmluva, ktorej účelom je plnenie úloh Policajného zboru súvisiacich s bojom proti terorizmu a organizovanému zločinu, činnosťou služby kriminálnej polície, služby finančnej polície, so zaisťovaním osobnej bezpečnosti určených osôb, s ochranou objektov a so zabezpečením ochrany štátnej hranice,
 • zmluva týkajúca sa vyporiadania vlastníctva nehnuteľností do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti podľa osobitného zákona,
 • zmluva, ktorej predmetom je umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu a zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba s fyzickou osobou inej umeleckej profesie,
 • zmluva týkajúca sa razby mincí, medailí, žetónov alebo obdobných predmetov.
 • V prípade potreby je Ministerstvo spravodlivosti pripravené v rámci svojich kapacít odpovedať aj na ďalšie otázky týkajúce sa zverejňovania zmlúv. Je tak možné urobiť telefonicky na čísle 02/59 353 111 alebo emailom na adrese: zmluvy@justice.sk.