Ako správne zverejňovať objednávky na stránke obce alebo mesta

objednavky

Samospráva má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou.  Zverejnenie objednávok sa vzťahuje iba na tie samosprávy, ktoré majú vlastnú web stránku. 

Obec alebo mesto zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:

 • identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok,
 • popis objednaného plnenia,
 • celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
 • identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
 • dátum vyhotovenia objednávky,
 • identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia:
  • meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
  • adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
  • identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené,
 • údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:
  • meno a priezvisko fyzickej osoby,
  • funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje,

Povinnosť zverejňovať vyššieuvedené údaje sa nevzťahuje na objednávku súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa § 5a(211/2000 Z. z.) povinne zverejňovanou zmluvou.