Ako správne zverejňovať faktúry na webstránke obce alebo mesta?

faktury

Samospráva má povinnosť zverejniť došlé faktúry do 10 dní odo dňa ich doručenia, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na webovej stránke. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie samosprávy, ktoré majú vlastnú web stránku. 

Obec alebo mesto zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, o faktúre za tovary, služby a práce v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:

 • identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,
 • popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
 • celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
 • identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
 • identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
 • dátum doručenia faktúry,
 • identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:
  • meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
  • adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
  • identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené,

Povinnosť zverejňovať vyššieuvedené údaje sa nevzťahuje na faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa § 5a(211/2000 Z. z.) povinne zverejňovanou zmluvou.